Make your own free website on Tripod.com
 สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
สรุปจำนวน เอกสารสิทธิ์ทั้งหมด แยกตามตำบล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ลำดับที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทเอกสารสิทธิ์
เนื้อที่ (ตร.กม.)
เนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
แปลง/หน่วย
1
เพชรบุรี
บ้านลาด
ท่าเสน
น.ส.3.
0.0135
8-1-77.00
1
2
เพชรบุรี
บ้านลาด
ลาดโพธิ์
น.ส.3.

0.017

10-2-58.00
5
3
เพชรบุรี
บ้านลาด
ตำหรุ
โฉนด
2.8361
1,772-2-37.20
796
4
เพชรบุรี
บ้านลาด
ท่าเสน
โฉนด
3.1772
1,985-3-21.70
1220
5
เพชรบุรี
บ้านลาด
โรงเข้
โฉนด
2.0072
1,254-2-00.70
462
6
เพชรบุรี
บ้านลาด
ไร่โคก
โฉนด
6.3637
3,977-1-27.40
1143
7
เพชรบุรี
บ้านลาด
ถ้ำรงค์
โฉนด
1.6296
1,018-2-9.50
531
8
เพชรบุรี
บ้านลาด
ท่าช้าง
โฉนด
1.6440
1,027-1-92.80
1682
9
เพชรบุรี
บ้านลาด
บ้านทาน
โฉนด
4.2571
2,720-2-89.5
636
10
เพชรบุรี
บ้านลาด
บ้านลาด
โฉนด
2.7351
1,709-1-73.79
1487
11
เพชรบุรี
บ้านลาด
บ้านหาด
โฉนด
1.9987
1,249-0-78.60
875
12
เพชรบุรี
บ้านลาด
สมอพลือ
โฉนด
2.3667
1,479-0-84.80
1657
13
เพชรบุรี
บ้านลาด
ห้วยลึก
โฉนด
6.0954
3,809-2-41.80
1331
14
เพชรบุรี
บ้านลาด
ลาดโพธิ์
โฉนด
7.0363
4,397-2-99.90
1164
15
เพชรบุรี
บ้านลาด
สะพานไกร
โฉนด
0.6831
426-3-75.00
253
16
เพชรบุรี
บ้านลาด
หนองกะปุ
โฉนด
3.6093
2,255-3-4.20
701
17
เพชรบุรี
บ้านลาด
ห้วยข้อง
โฉนด
3.1153
1,947-0-35.20
467
18
เพชรบุรี
บ้านลาด
ไร่มะขาม
โฉนด
3.6765
2,297-3-26.90
988
19
เพชรบุรี
บ้านลาด
ไร่สะท้อน
โฉนด
7.1767
4,085-1-65.40
1960
20
เพชรบุรี
บ้านลาด
หนองกระเจ็ด
โฉนด
2.7867
1,741-2-63.30
771
21
เพชรบุรี
บ้านลาด
ท่าเสน
ตราจองที่ทำประโยชน์
0.0087
5-1-76.00
1
22
เพชรบุรี
บ้านลาด
โรงเข้
ตราจองที่ทำประโยชน์
0.0608
38-0-12.00
3
23
เพชรบุรี
บ้านลาด
ไร่โคก
ตราจองที่ทำประโยชน์
0.0914
57-0-51.00
16
24
เพชรบุรี
บ้านลาด
บ้านทาน
ตราจองที่ทำประโยชน์
0.1445
90-1-33.00
6
25
เพชรบุรี
บ้านลาด
สมอพลือ
ตราจองที่ทำประโยชน์
0.0095
5-3-80.00
2
26
เพชรบุรี
บ้านลาด
ห้วยลึก
ตราจองที่ทำประโยชน์
0.016
10-0-0.00
1
27
เพชรบุรี
บ้านลาด
ห้วยข้อง
ตราจองที่ทำประโยชน์
0.0227
14.0-84.00
5
28
เพชรบุรี
บ้านลาด
ไร่สะท้อน
ตราจองที่ทำประโยชน์
0.2879
179-3-67.00
6
29
เพชรบุรี
บ้านลาด
หนองกระเจ็ด
ตราจองที่ทำประโยชน์
0.0448
28-0-2.00
12
30
เพชรบุรี
บ้านลาด
ไร่โคก
อาคารและโรงเรือน
0.00
0-0-32.00
10
31
เพชรบุรี
บ้านลาด
ถ้ำรงค์
อาคารและโรงเรือน
0.00
0-2-7.50
14
32
เพชรบุรี
บ้านลาด
ท่าช้าง
อาคารและโรงเรือน
0.00
0-0-64.00
18
33
เพชรบุรี
บ้านลาด
บ้านลาด
อาคารและโรงเรือน
0.00
0-0-59.75
141
34
เพชรบุรี
บ้านลาด
สมอพลือ
อาคารและโรงเรือน
0.00
0-0-50.00
26
35
เพชรบุรี
บ้านลาด
ไร่สะท้อน
อาคารและโรงเรือน
0.00
0-0-24.00
16
36
เพชรบุรี
บ้านลาด
ตำหรุ
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.0067
4-0-68.00
3
37
เพชรบุรี
บ้านลาด
ท่าเสน
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.0162
10-0-40.00
3
38
เพชรบุรี
บ้านลาด
โรงเข้
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.0080
4-3-96.00
5
39
เพชรบุรี
บ้านลาด
ไร่โคก
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.0234
14-2-38.00
16
40
เพชรบุรี
บ้านลาด
ท่าช้่าง
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.0053
3-1-23.00
1
41
เพชรบุรี
บ้านลาด
บ้านทาน
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.1007
62-3-75.00
6
42
เพชรบุรี
บ้านลาด
บ้านลาด
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.00
0-1-37.00
2
43
เพชรบุรี
บ้านลาด
บ้านหาด
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.0245
15-1-28.00
8
44
เพชรบุรี
บ้านลาด
สมอพลือ
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.0019
1-0-66.00
2
45
เพชรบุรี
บ้านลาด
ห้วยลึก
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.0029
1-3-25.00
4
46
เพชรบุรี
บ้านลาด
ลาดโพธิ์
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.0028
1-2-99.00
3
47
เพชรบุรี
บ้านลาด
สะพานไกร
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.0019
1-0-81.00
3
48
เพชรบุรี
บ้านลาด
หนองกระปุ
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.0088
5-1-90.80
3
49
เพชรบุรี
บ้านลาด
ห้วยข้อง
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.0050
3-0-56.00
1
50
เพชรบุรี
บ้านลาด
ไร่มะขาม
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.0103
6-1-87.50
5
51
เพชรบุรี
บ้านลาด
ไร่สะท้อน หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.0248
15-1-94.20
8
52
เพชรบุรี
บ้านลาด
หนองกระเจ็ด
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
0.0021
1-1-28.00
1
รวม
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2549